Ανάθεση Δημοσίων Έργων και Μελετών

Η ΑΝΑΘΕΣΗ των ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ το ΝΕΟ Ν.4412/16

Βιβλίο Ι & Βιβλίο ΙΙ Ειδικά Θέματα για τους πρώην εξαιρούμενους φορείς

(όπως τροποποιήθηκε μέχρι τον Ν.4635/19, ΦΕΚ 167/ 30 Οκτωβρίου 2019)

Κατηγορία:

Περιγραφή