Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ των Δημοσίων Έργων ΜΕ ΒΑΣΗ το Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε μέχρι τον Ν.4635/19, ΦΕΚ 167/ 30 Οκτωβρίου 2019), ομόχρονη τηλεκπαίδευση,

Κατηγορία:

Κωτσοβίνος Βασίλειος