Η ΑΝΑΘΕΣΗ των ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ το Ν.4412/2016 Βιβλίο Ι & Βιβλίο ΙΙ Ειδικά Θέματα για τους πρώην εξαιρούμενους φορείς (όπως τροποποιήθηκε μέχρι τον Ν.4635/19, ΦΕΚ 167/ 30 Οκτωβρίου 2019)

Κατηγορία:

Κωτσοβίνος Βασίλειος