Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΥΑ

 • Ποιες θεσμικές παροχές  της Κ.Σ.Σ.Ε.-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ εξακολουθούν να ισχύουν?
 • Ποιες είναι οι κυριότερες άδειες όλων των ειδών?
 • Επιτρέπεται η μεταφορά αδείας στον επόμενο χρόνο?
 • Πότε λύνεται αυτοδίκαια η σύμβαση εργασίας και πρέπει να αποχωρήσει ο εργαζόμενος?
 • Πως υπολογίζεται η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης?
 • Μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση λόγω  συνταξιοδότησης χωρίς απόφαση ΕΦΚΑ για πλήρη και όχι μειωμένης σύνταξη?
 • Μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση στους κληρονόμους λόγω θανάτου όταν ο εργαζόμενος δεν είχε προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη?
 • Σε περίπτωση θανάτου εργαζόμενου ποια βοηθήματα δικαιούνται οι κληρονόμοι?
 • Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης δύναται να καταβληθεί μέρος της αποζημίωσης?
 • Μπορεί εργαζόμενος , κάτω των 67 ετών, να συνταξιοδοτηθεί μερικώς και να συνεχίσει να εργάζεται χωρίς να λυθεί η σύμβαση του?
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατή η μετάταξη από τον Δήμο προς ΔΕΥΑ?
 • Είναι δυνατή η μετάταξη από την ΕΥΔΑΠ προς ΔΕΥΑ και με ποιες αμοιβές?
 • Σε περίπτωση μετάταξης από ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ σε ποια θέση κατατάσσεται ο εργαζόμενος και με ποιες αποδοχές?
 • Μετά την λήξη σύμβασης με ΟΑΕΔ προγράμματος ΑΜΕΑ (2+2) μπορεί η σύμβαση να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου και με ποια διαδικασία?
 •  Μετά τις αποφάσεις 1189,1097/2019 του Αρείου Πάγου , που έκριναν μη νόμιμες τις περικοπές των Ν.3833 και 3835/2010 (ποσοστών 7% και 3%  στις αποδοχές της 1.1.2010 και 1.7.2010 αντίστοιχα ), για ποια έτη είναι δυνατόν να ασκηθούν αγωγές λόγω μη παραγραφής?
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΦΚΑ
 • Ποιες είναι οι μεταβολές με τον νέο ασφαλιστικό που αφορούν τους  συνταξιούχους που εργάζονται, τα «μπλοκάκια» και τους τίτλους κτήσης.?
 • Από πότε ισχύει η επιβολή ασφαλιστικών εισφορών στον πρόεδρο του Δ.Σ. και στο μέλος με πλήρη απασχόληση?
 • Από πότε και με ποιες προϋποθέσεις έχει εφαρμογή η επιβολή ασφαλιστικών εισφορών στους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης?
 • Με ποια ποσοστά υπολογίζονται, ποιους επιβαρύνουν και με ποιους κωδικούς αποδοχών-ειδικότητας και δραστηριότητας δηλώνονται στην Α.Π.Δ. οι πιο πάνω περιπτώσεις?
 • Από πότε απαλλάσσονται από την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών η προσωπική διαφορά και οι υπερωρίες που καταβάλλονται σύμφωνα με τον Ν.4354/2015?
 • Από πότε , για πόσο χρονικό διάστημα και με ποιο ποσοστό επιβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για μητέρες μετά τον τοκετό?
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΕΚ/ΡΙΣΗΣ  ΧΕΠ
 • Οι διατάξεις των άρθρων 203-206 Ν.4555/2018 έχουν εφαρμογή στις ΔΕΥΑ?
 • Ποιες είναι οι κατά σειρά ενέργειες-αποφάσεις-δικαιολογητικά και οι απαραίτητες υπογραφές προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμη κατά τον κατασταλτικό έλεγχο οποιαδήποτε πληρωμή?
 • Ποιοι υπογράφουν την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης?
 • Ποιοι υπογράφουν πράξεις εκκαθάρισης ΧΕΠ?
 • Ποιος είναι ο συντάκτης στα εντάλματα μισθοδοσίας?
 • Ποιος αναπληρώνει τον συντάκτη υπογράφων όταν απουσιάζει?
 • Ποιος αναπληρώνει τον προϊστάμενο λογιστηρίου όταν απουσιάζει?
 • Ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί ο Π.Ο.Υ. όταν η δαπάνη υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισμού ή δεν είναι νόμιμη και κανονική?
 • Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ διατάκτη και Π.Ο.Υ.  σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί ο δεύτερος?
 • Από την διαφωνία του Π.Ο.Υ. και του διατάκτη παρακωλύεται η πραγματοποίηση-εκκαθάριση της δαπάνης?
 • Ποιες αποφάσεις-δικαιολογητικά αναρτώνται στο ΚΗΔΜΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ ?
 • Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει κάθε εργαζόμενος που εμπλέκεται με την υπογραφή του σε οποιαδήποτε φάση της ενταλματοποίησης μιας  δαπάνης ,όταν εντοπίσει μη νομιμότητα ή ελλείψεις-παρατυπίες  στις διαδικασίες  ή τα δικαιολογητικά?
 • Ο συντάκτης-υπογράφων μια δαπάνη καθίσταται συνυπεύθυνος υπόλογος με τα προϊστάμενα πρόσωπα?
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ
 • ΘΕΣΜΙΚΑ
 • ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
 • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΕΑ
 • ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
 • ΛΟΙΠΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 • ΘΕΣΜΙΚΑ
 • ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
 • ΛΟΙΠΑ -ΔΙΑΦΟΡΑ
Κατηγορία:

Περιγραφή

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ειδικής web πλατφόρμας

με επίτιμο καλεσμένο τον κ. Τάσο ΣΤΑΜΟ

 

 

Λιάκος Γεώργιος