Ειδική ημερίδα για τις ΔΕΥΑ με επίτιμο καλεσμένο τον κ. Τάσο ΣΤΑΜΟ

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΘΕΣΜΙΚΑ
Ποιοι νόμοι έχουν ισχύ για τις ΔΕΥΑ?
Ποια η έννοια του αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ.?
Ποιες αποφάσεις δεν μπορεί να λαμβάνει το Δ.Σ.?
Ποιες αρμοδιότητες δεν μπορεί να μεταβιβάσει το Δ.Σ.?
Ποιες αποφάσεις αρμοδιότητας Δ.Σ. μπορεί να λαμβάνει ο πρόεδρος?
Πότε ο αντιπρόεδρος μπορεί να ενεργεί αντί του προέδρου?
Η δυνατότητα εκτέλεσης προμηθειών –ανάληψης υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των 6.000,00 ευρώ μπορεί να ασκηθεί και από τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του Δ.Σ?
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. όταν γίνονται σε ώρες λειτουργίας της επιχείρησης τι αντίκτυπο έχει στην αποζημίωση των εργαζομένων που συμμετέχουν στην συνεδρίαση?
Ποια ποσά αμοιβών-αποζημιώσεων μπορεί το Δ.Σ. να προτείνει για έγκριση όσον αφορά τον πρόεδρο , τα μέλη και το μέλος με πλήρη απασχόληση?
Η σχετικές αποφάσεις-προτάσεις του Δ.Σ. μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ?
Ποια είναι η έννομη σχέση μέλους Δ.Σ. με πλήρη απασχόληση και ποια η υποχρέωση αναγγελίας σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΟΑΕΔ ?
Ποια μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται αποζημίωση/συνεδρίαση?
Ποιες κρατήσεις (φόρου, ασφαλιστικών εισφορών, χαρτοσήμου κλπ.) υπόκεινται οι αμοιβές -αποζημιώσεις του προέδρου- λοιπών μελών του Δ.Σ.?
Πως αμείβεται ο πρόεδρος του Δ.Σ. όταν είναι συνταξιούχος Δημοσίου ή ΙΚΑ?
Σε ποιες αποφάσεις του Δ.Σ. ασκεί έλεγχο-εποπτεία το Δημοτικό Συμβούλιο και σε ποιες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας?
Στο όριο των 6.000,00 ευρώ για ανάληψη υποχρεώσεων , που δίνεται στον Γενικό Δ/ντή , περιλαμβάνονται και δαπάνες παροχής υπηρεσιών?
Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να οριστεί υπάλληλος ως αναπληρωτής ή ασκών καθήκοντα Γενικού Δ/ντή?
Πότε είναι υποχρεωτική η σύνταξη κανονισμού εργασίας , τι περιλαμβάνει και από πού εγκρίνεται?
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Ποια προϋπηρεσία λήφθηκε υπόψη κατά την πρώτη κατάταξη στις 1-1-2016 του Ν.4354/2015 και ποιων φορέων αναγνωρίζεται για προσλήψεις μετά την 12-1-2016 ?
Για την κατάταξη σε Μ.Κ. λόγω μετάταξης από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης ποια προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη?
Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται αλλά ενσωματώθηκαν ή απορροφήθηκαν από φορέα που σήμερα υπάγεται στις διατάξεις του Ν.4354?
Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία με σύμβαση έργου σε φορείς που εφαρμόζουν τον Ν.4354?
Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για ληφθεί υπόψη το μεταπτυχιακό ?
Ποιες περιπτώσεις αύξησης των αποδοχών μειώνουν την προσωπική διαφορά μετά την 1-1-2016 ?
Ποιες περιπτώσεις μετάταξης ή απόσπασης μηδενίζουν την προσωπική διαφορά?
Από πότε η προσωπική διαφορά και οι υπερωρίες δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και δεν υπολογίζεται στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών?
Που και με ποιους τρόπους δηλώνονται οι υπερωρίες πριν την έναρξή τους?
Ποιες θεσμικές παροχές της Κ.Σ.Σ.Ε.-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ εξακολουθούν να ισχύουν?
Ποιες είναι οι κυριότερες άδειες όλων των ειδών?
Επιτρέπεται η μεταφορά αδείας στον επόμενο χρόνο?
Πότε λύνεται αυτοδίκαια η σύμβαση εργασίας και πρέπει να αποχωρήσει ο εργαζόμενος?
Πως υπολογίζεται η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης?
Μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης χωρίς απόφαση ΕΦΚΑ για πλήρη και όχι μειωμένης σύνταξη?
Μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση στους κληρονόμους λόγω θανάτου όταν ο εργαζόμενος δεν είχε προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη?
Σε περίπτωση θανάτου εργαζόμενου ποια βοηθήματα δικαιούνται οι κληρονόμοι?
Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης δύναται να καταβληθεί μέρος της αποζημίωσης?
Μπορεί εργαζόμενος , κάτω των 67 ετών, να συνταξιοδοτηθεί μερικώς και να συνεχίσει να εργάζεται χωρίς να λυθεί η σύμβαση του?
Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατή η μετάταξη από τον Δήμο προς ΔΕΥΑ?
Είναι δυνατή η μετάταξη από την ΕΥΔΑΠ προς ΔΕΥΑ και με ποιες αμοιβές?
Σε περίπτωση μετάταξης από ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ σε ποια θέση κατατάσσεται ο εργαζόμενος και με ποιες αποδοχές?
Μετά την λήξη σύμβασης με ΟΑΕΔ προγράμματος ΑΜΕΑ (2+2) μπορεί η σύμβαση να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου και με ποια διαδικασία?
Μετά τις αποφάσεις 1189,1097/2019 του Αρείου Πάγου , που έκριναν μη νόμιμες τις περικοπές των Ν.3833 και 3835/2010 (ποσοστών 7% και 3% στις αποδοχές της 1.1.2010 και 1.7.2010 αντίστοιχα ), για ποια έτη είναι δυνατόν να ασκηθούν αγωγές λόγω μη παραγραφής?
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΦΚΑ
Ποιες είναι οι μεταβολές με τον νέο ασφαλιστικό που αφορούν τους συνταξιούχους που εργάζονται, τα «μπλοκάκια» και τους τίτλους κτήσης.?
Από πότε ισχύει η επιβολή ασφαλιστικών εισφορών στον πρόεδρο του Δ.Σ. και στο μέλος με πλήρη απασχόληση?
Από πότε και με ποιες προϋποθέσεις έχει εφαρμογή η επιβολή ασφαλιστικών εισφορών στους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης?
Με ποια ποσοστά υπολογίζονται, ποιους επιβαρύνουν και με ποιους κωδικούς αποδοχών-ειδικότητας και δραστηριότητας δηλώνονται στην Α.Π.Δ. οι πιο πάνω περιπτώσεις?
Από πότε απαλλάσσονται από την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών η προσωπική διαφορά και οι υπερωρίες που καταβάλλονται σύμφωνα με τον Ν.4354/2015?
Από πότε , για πόσο χρονικό διάστημα και με ποιο ποσοστό επιβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για μητέρες μετά τον τοκετό?
ΔΙΑΔΙΚΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΕΚ/ΡΙΣΗΣ ΧΕΠ
Οι διατάξεις των άρθρων 203-206 Ν.4555/2018 έχουν εφαρμογή στις ΔΕΥΑ?
Ποιες είναι οι κατά σειρά ενέργειες-αποφάσεις-δικαιολογητικά και οι απαραίτητες υπογραφές προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμη κατά τον κατασταλτικό έλεγχο οποιαδήποτε πληρωμή?
Ποιοι υπογράφουν την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης?
Ποιοι υπογράφουν πράξεις εκκαθάρισης ΧΕΠ?
Ποιος είναι ο συντάκτης στα εντάλματα μισθοδοσίας?
Ποιος αναπληρώνει τον συντάκτη υπογράφων όταν απουσιάζει?
Ποιος αναπληρώνει τον προϊστάμενο λογιστηρίου όταν απουσιάζει?
Ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί ο Π.Ο.Υ. όταν η δαπάνη υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισμού ή δεν είναι νόμιμη και κανονική?
Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ διατάκτη και Π.Ο.Υ. σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί ο δεύτερος?
Από την διαφωνία του Π.Ο.Υ. και του διατάκτη παρακωλύεται η πραγματοποίηση-εκκαθάριση της δαπάνης?
Ποιες αποφάσεις-δικαιολογητικά αναρτώνται στο ΚΗΔΜΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ ?
Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει κάθε εργαζόμενος που εμπλέκεται με την υπογραφή του σε οποιαδήποτε φάση της ενταλματοποίησης μιας δαπάνης ,όταν εντοπίσει μη νομιμότητα ή ελλείψεις-παρατυπίες στις διαδικασίες ή τα δικαιολογητικά?
Ο συντάκτης-υπογράφων μια δαπάνη καθίσταται συνυπεύθυνος υπόλογος με τα προϊστάμενα πρόσωπα?
Ν.4412-2016 –ΕΡΓΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Πενήντα (50) ερωτήσεις-απαντήσεις από τον Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
ΘΕΣΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΕΑ
ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΛΟΙΠΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΘΕΣΜΙΚΑ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΛΟΙΠΑ -ΔΙΑΦΟΡΑ

Κούρτης Μαρίνος
νομικός σύμβουλος, οι οποίοι διαθέτουν 15ετη εμπειρία σε θέματα ανάθεσης, διαχείρισης και υλοποίησης όλων των ειδών και μορφών δημοσίων συμβάσεων

τ. Πρόεδρος Κλιμακίου ΑΕΠΠ Δικηγόρος ΣτΕ / Ειδικός νομικός σύμβουλος στις Δημόσιες Συμβάσεις Επιμελητής και Συγγραφέας του Συλλογικού Έργου «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – Ν. 4412/2016: Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή» (2019)