Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / ΑΕΠΠ (Ν. 4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ IV)

Κατηγορία:

Κίτσος Δ. Ιωάννης
τ. Προέδρου Κλιμακίου ΑΕΠΠ στις Δημόσιες Συμβάσεις,