«ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

–       Άρθρο 16 του Νόμου 4440/2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 (ΦΕΚ Α 224/2.12.2016) με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ», όπως ισχύει σήμερα.
–       ΠΔ 50/2001 Προσοντολόγιο, όπως ισχύει σήμερα.

–       Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9)

–       Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/οικ.17876/17-5-2018 (ΑΔΑ: Ω6Α5465ΧΘΨ-ΠΒΟ)

–       Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/180/οικ. 42334/8-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΖΕΗ465ΧΘΨ-ΟΛΓ)

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 

Δημιουργία – Κατάρτιση Οργανογραμμάτων (αναγκαία στοιχεία, τρόπος κατάρτισής τους, διαδικασία υποβολής)

–       Διαχειριστής Οργανογράμματος Φορέα

–       Διαχειριστής Περιγραμμάτων Θέσεων Φορέα

–       Καταχώριση Ψηφιακού Οργανογράμματος και Θέσεων Εργασίας

–       Διάρθρωση και Στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου μέσω των οργανογραμμάτων

 

Περιεχόμενο Ψηφιακού Οργανογράμματος των Φορέων του Δημοσίου

–       Θέσεις του προσωπικού (οργανικές και προσωποπαγείς)

–       Κατάσταση θέσεων του Οργανογράμματος (μη ορισθείσες θέσεις, κενές, καλυμμένες, δεσμευμένες)

–       Δεσμευμένες Θέσεις

–       Κατανομή στις Οργανικές Μονάδες

–       Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας

 

Περιεχόμενο περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

–       Γενικά Περιγράμματα

–       Ειδικά Περιγράμματα

–       Κύρια Καθήκοντα

–       Τυπικά Προσόντα

–       Γνώσεις

–       Διασύνδεση οργανικών μονάδων

–       Καταχώρηση αλλαγών στη δομή των φορέων και στην κατανομή των υπηρετούντων υπαλλήλων

–       Σημασία των περιγραμμάτων στην επιλογή προϊσταμένων

 

Δημιουργία, Διόρθωση – Συμπλήρωση, Τροποποίηση – Επικαιροποίηση Ψηφιακών Οργανογραμμάτων

–       Σε περίπτωση έκδοσης νέου Οργανισμού ή Τροποποίησης του Υπάρχοντος Κανονισμού

 

Ακολουθούμενη Διαδικασία

–       Κεφάλαιο Α΄: Καταχώριση Ψηφιακού Οργανογράμματος και Θέσεων

–       Κεφάλαιο Β΄: Ορισμός Κατάστασης Θέσεων

–       Κεφάλαιο Γ΄: Σύνδεση Υπαλλήλου με Θέση

–       Κεφάλαιο Δ΄: Εισαγωγή των Ειδικών Περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στο ψηφιακό οργανόγραμμα

–       Αυθεντικοποίηση – Επιλογή ρόλου

–       Εισαγωγή στοιχείων των ειδικών περιγραμμάτων

–       Οριστικοποίηση – τροποποίηση

–       Κεφάλαιο Ε΄: Οπτικοποίηση των Οργανογραμμάτων

–       Γενικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας

–       Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας

 

Ψηφιακά Οργανογράμματα. Σύνδεση με τις προσλήψεις και την κινητικότητα

–       Ανάρτηση κενών οργανικών θέσεων

–       Πρόσληψη τακτικού προσωπικού

–       Μετατάξεις τακτικού προσωπικού

–       Αποσπάσεις προσωικού

–       Κατάργηση αντίθετων διατάξεων

 

Πρακτικά Παραδείγματα – Περιπτωσιολογία

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

–       Να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες τη σημασία της κατάρτισης και ενημέρωσης των οργανογραμμάτων των υπηρεσιών

–       Να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση κατάρτισης και τροποποίησης των ψηφιακών οργανογραμμάτων

–       Να μπορούν να επικαιροποιούν τα οργανογράμματά τους

–       Να αναδεικνύουν τις κενές οργανικές θέσεις και να μπορούν να πιστοποιούν τις πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό των υπηρεσιών

–       Να είναι σε θέση να υλοποιούν τις προσλήψεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις του αναγκαίου προσωπικού

–       Να συμμετέχουν οι φορείς του Δημοσίου στην κινητικότητα μέσω των ψηφιακών οργανογραμμάτων

Course Information

Tags:

Σεμινάριο Εκπαιδευτής

nick.glezakos@gmail.com nick.glezakos@gmail.com Author
This course does not have any sections.