ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ME ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΥΑ: ΘΕΣΜΙΚΑ,ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΦΚΑ, κ.λπ.

ΘΕΣΜΙΚΑ

ü  Ποιοι νόμοι έχουν ισχύ για τις ΔΕΥΑ?

ü  Ποια η έννοια του αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ.?

ü  Ποιες αποφάσεις δεν μπορεί να λαμβάνει το Δ.Σ.?

ü  Ποιες αρμοδιότητες δεν μπορεί να μεταβιβάσει το Δ.Σ.?

ü   Ποιες αποφάσεις αρμοδιότητας Δ.Σ. μπορεί να λαμβάνει ο πρόεδρος?

ü  Πότε ο αντιπρόεδρος μπορεί να ενεργεί αντί του προέδρου?

ü  Η δυνατότητα εκτέλεσης προμηθειών –ανάληψης υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των  6.000,00 ευρώ μπορεί να ασκηθεί και από τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του Δ.Σ?

ü  Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. όταν γίνονται σε ώρες λειτουργίας της επιχείρησης τι αντίκτυπο έχει στην αποζημίωση των εργαζομένων που συμμετέχουν στην συνεδρίαση?

ü  Ποια ποσά αμοιβών-αποζημιώσεων μπορεί το Δ.Σ. να προτείνει για έγκριση όσον αφορά τον πρόεδρο , τα μέλη και το μέλος με πλήρη απασχόληση?

ü  Η σχετικές αποφάσεις-προτάσεις του Δ.Σ. μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ?

ü  Ποια είναι η έννομη σχέση μέλους Δ.Σ. με πλήρη απασχόληση και ποια η  υποχρέωση αναγγελίας σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΟΑΕΔ ?

ü  Ποια μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται αποζημίωση/συνεδρίαση?

ü  Ποιες κρατήσεις (φόρου, ασφαλιστικών εισφορών, χαρτοσήμου κλπ.) υπόκεινται οι αμοιβές -αποζημιώσεις του προέδρου- λοιπών μελών του Δ.Σ.?

ü  Πως αμείβεται ο πρόεδρος του Δ.Σ. όταν είναι συνταξιούχος Δημοσίου ή ΙΚΑ?

ü  Σε ποιες αποφάσεις του Δ.Σ. ασκεί έλεγχο-εποπτεία το Δημοτικό Συμβούλιο και σε ποιες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας?

ü  Στο όριο των 6.000,00 ευρώ για ανάληψη υποχρεώσεων , που δίνεται στον Γενικό Δ/ντή , περιλαμβάνονται και δαπάνες παροχής υπηρεσιών?

ü  Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να οριστεί υπάλληλος ως αναπληρωτής ή ασκών καθήκοντα Γενικού Δ/ντή?

ü  Πότε είναι υποχρεωτική η σύνταξη κανονισμού εργασίας , τι περιλαμβάνει και από πού εγκρίνεται?

Ø ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ü  Ποια προϋπηρεσία λήφθηκε υπόψη κατά την πρώτη κατάταξη στις 1-1-2016 του Ν.4354/2015 και ποιων φορέων αναγνωρίζεται για προσλήψεις μετά την 12-1-2016 ?

ü  Για την κατάταξη σε Μ.Κ. λόγω μετάταξης από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης ποια προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη?

ü  Αναγνωρίζεται  προϋπηρεσία σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται αλλά ενσωματώθηκαν ή απορροφήθηκαν  από φορέα που σήμερα υπάγεται στις διατάξεις του Ν.4354?

ü  Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία με σύμβαση έργου σε φορείς που εφαρμόζουν τον Ν.4354?

ü  Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για ληφθεί υπόψη το μεταπτυχιακό ?

ü  Ποιες περιπτώσεις αύξησης των αποδοχών μειώνουν την προσωπική διαφορά μετά την 1-1-2016 ?

ü  Ποιες περιπτώσεις μετάταξης ή απόσπασης μηδενίζουν την προσωπική διαφορά?

ü  Από πότε η προσωπική διαφορά και οι υπερωρίες δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και δεν υπολογίζεται στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών?

ü  Που και με ποιους τρόπους δηλώνονται οι υπερωρίες πριν την έναρξή τους?

ü  Ποιες θεσμικές παροχές  της Κ.Σ.Σ.Ε.-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ εξακολουθούν να ισχύουν?

ü  Ποιες είναι οι κυριότερες άδειες όλων των ειδών?

ü  Επιτρέπεται η μεταφορά αδείας στον επόμενο χρόνο?

ü  Πότε λύνεται αυτοδίκαια η σύμβαση εργασίας και πρέπει να αποχωρήσει ο εργαζόμενος?

ü  Πως υπολογίζεται η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης?

ü  Μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση λόγω  συνταξιοδότησης χωρίς απόφαση ΕΦΚΑ για πλήρη και όχι μειωμένης σύνταξη?

ü  Μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση στους κληρονόμους λόγω θανάτου όταν ο εργαζόμενος δεν είχε προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη?

ü  Σε περίπτωση θανάτου εργαζόμενου ποια βοηθήματα δικαιούνται οι κληρονόμοι?

ü  Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης δύναται να καταβληθεί μέρος της αποζημίωσης?

ü  Μπορεί εργαζόμενος , κάτω των 67 ετών, να συνταξιοδοτηθεί μερικώς και να συνεχίσει να εργάζεται χωρίς να λυθεί η σύμβαση του?

ü  Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατή η μετάταξη από τον Δήμο προς ΔΕΥΑ?

ü  Είναι δυνατή η μετάταξη από την ΕΥΔΑΠ προς ΔΕΥΑ και με ποιες αμοιβές?

ü  Σε περίπτωση μετάταξης από ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ σε ποια θέση κατατάσσεται ο εργαζόμενος και με ποιες αποδοχές?

ü  Μετά την λήξη σύμβασης με ΟΑΕΔ προγράμματος ΑΜΕΑ (2+2) μπορεί η σύμβαση να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου και με ποια διαδικασία?

ü   Μετά τις αποφάσεις 1189,1097/2019 του Αρείου Πάγου , που έκριναν μη νόμιμες τις περικοπές των Ν.3833 και 3835/2010 (ποσοστών 7% και 3%  στις αποδοχές της 1.1.2010 και 1.7.2010 αντίστοιχα ), για ποια έτη είναι δυνατόν να ασκηθούν αγωγές λόγω μη παραγραφής?

Ø ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΦΚΑ

ü  Ποιες είναι οι μεταβολές με τον νέο ασφαλιστικό που αφορούν τους  συνταξιούχους που εργάζονται, τα «μπλοκάκια» και τους τίτλους κτήσης.?

ü  Από πότε ισχύει η επιβολή ασφαλιστικών εισφορών στον πρόεδρο του Δ.Σ. και στο μέλος με πλήρη απασχόληση?

ü  Από πότε και με ποιες προϋποθέσεις έχει εφαρμογή η επιβολή ασφαλιστικών εισφορών στους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης?

ü  Με ποια ποσοστά υπολογίζονται, ποιους επιβαρύνουν και με ποιους κωδικούς αποδοχών-ειδικότητας και δραστηριότητας δηλώνονται στην Α.Π.Δ. οι πιο πάνω περιπτώσεις?

ü  Από πότε απαλλάσσονται από την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών η προσωπική διαφορά και οι υπερωρίες που καταβάλλονται σύμφωνα με τον Ν.4354/2015?

ü  Από πότε , για πόσο χρονικό διάστημα και με ποιο ποσοστό επιβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για μητέρες μετά τον τοκετό?

Ø ΔΙΑΔΙΚΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΕΚ/ΡΙΣΗΣ  ΧΕΠ

ü  Οι διατάξεις των άρθρων 203-206 Ν.4555/2018 έχουν εφαρμογή στις ΔΕΥΑ?

ü  Ποιες είναι οι κατά σειρά ενέργειες-αποφάσεις-δικαιολογητικά και οι απαραίτητες υπογραφές προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμη κατά τον κατασταλτικό έλεγχο οποιαδήποτε πληρωμή?

ü  Ποιοι υπογράφουν την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης?

ü  Ποιοι υπογράφουν πράξεις εκκαθάρισης ΧΕΠ?

ü  Ποιος είναι ο συντάκτης στα εντάλματα μισθοδοσίας?

ü  Ποιος αναπληρώνει τον συντάκτη υπογράφων όταν απουσιάζει?

ü  Ποιος αναπληρώνει τον προϊστάμενο λογιστηρίου όταν απουσιάζει?

ü  Ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί ο Π.Ο.Υ. όταν η δαπάνη υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισμού ή δεν είναι νόμιμη και κανονική?

ü  Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ διατάκτη και Π.Ο.Υ.  σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί ο δεύτερος?

ü  Από την διαφωνία του Π.Ο.Υ. και του διατάκτη παρακωλύεται η πραγματοποίηση-εκκαθάριση της δαπάνης?

ü  Ποιες αποφάσεις-δικαιολογητικά αναρτώνται στο ΚΗΔΜΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ ?

ü  Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει κάθε εργαζόμενος που εμπλέκεται με την υπογραφή του σε οποιαδήποτε φάση της ενταλματοποίησης μιας  δαπάνης ,όταν εντοπίσει μη νομιμότητα ή ελλείψεις-παρατυπίες  στις διαδικασίες  ή τα δικαιολογητικά?

ü  Ο συντάκτης-υπογράφων μια δαπάνη καθίσταται συνυπεύθυνος υπόλογος με τα προϊστάμενα πρόσωπα?

Ø Ν.4412-2016 –ΕΡΓΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ü  Πενήντα (50) ερωτήσεις-απαντήσεις από τον Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ø ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ

ü  ΘΕΣΜΙΚΑ

ü  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ü  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΕΑ

ü  ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ü  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ü  ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ü  ΛΟΙΠΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ

Ø ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ü  ΘΕΣΜΙΚΑ

ü  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΛΟΙΠΑ -ΔΙΑΦΟΡΑ

Course Information

Tags:

Σεμινάριο Εκπαιδευτής

nick.glezakos@gmail.com nick.glezakos@gmail.com Author
This course does not have any sections.