ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΑΘΗΝΑ–ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29 - 1ος ΟΡΟΦΟΣ

31 Ιανουαρίου & 1 Φεβρουαρίου 2013 ( 09:00-14:00)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – στο Μακεδονία Palace

28 & 29 Ιανουαρίου 2013 ( 09:00-14:00 )

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

Δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου , με ενασχόληση με το διοικητικό, το δημόσιο και υπαλληλικό κώδικα.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

- ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

- ΝΠΙΔ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ, ΣΤΑ ΝΠΔΔ.

- ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ.

- ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

- Να γνωρίζουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Υπουργεία, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και τα ΝΠΙΔ που ανήκουν σε αυτούς, τις προβλέψεις του ενιαίου μισθολογίου καθώς και τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής του, προκειμένου να εφαρμόσουν τις ρυθμίσεις του στο προσωπικό τους.

- να γνωρίζουν οι υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους με βάση το ενιαίο μισθολόγιο.

- να γνωρίζουν οι υπηρεσίες και να μπορούν να εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου για τη διαθεσιμότητα, την εργασιακή εφεδρεία, τον τρόπο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών και ανακατανομής των οργανικών θέσεων.

Α) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ:

1) Νόμος 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226. 27-10-2011), όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του με τους νόμους:

2) Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14/2-2-2012)

3) Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012)

4) Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α΄ 63/22-3-2012)

5) Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11-4-2012)

6) Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11-4-2012)

7) Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89/11-4-2012)

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5 – ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 6 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 7 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 13 – ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΑΡΘΡΟ 14 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15 – ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17 – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΑΡΘΡΟ 18 – ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 19 – ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20 – ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 21 – ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22 – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23 – ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24 – ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 25 – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

ΑΡΘΡΟ 26, 27 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 28 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 29 – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 30 – ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΜΟΙΒΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31 – ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΡΘΡΟ 32 – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 33 – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΡΘΡΟ 34 – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 35 - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ


Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο : Αίτηση